Trusler

Mursejleren er i dag truet af tilbagegang i det meste af Europa. Alle er enige om, at den er i tilbagegang, men ikke om hvor stor tilbagegangen er, da det er svært at opgøre antallet af ynglende mursejlere. I 2023 blev mursejlerne rødlistet som næsten truet på basis af bl.a. Dansk Ornitologisk Forenings optællinger! Tilbagegangen fortsætter i takt med de mange (energi)renoveringer og tagudskiftninger, der er gennemført siden som en væsentlig årsag.

Trusler og årsager til dem

Årsagen til tilbagegangen er ikke helt klar, men de oplagte årsager og trusler er manglende redemuligheder, et mindsket fødeudbud af insekter m.v samt forholdene i vinterhiet i det sydlige Afrika:

  • Mursejlerne bliver hjemløse på grund af de mange (energi)renoveringer/ombygninger af ældre bygninger, hvor mursejlerne hidtil har kunnet få adgang til at yngle via sprækker. Den renoverede/ombyggede bygning efterlader ingen sprækker, faktisk sættes der som standard et fuglegitter op netop for at forhindre fuglene adgang.
  • Mursejlerne får ikke nye “hjem” ved nybyggeri, hvor moderne byggemetoder og teknikker heller ikke tillader, at der efterlades sprækker til mursejlerne – der opsættes fuglegitre som standard. Det trods for, at mursejlerne ikke kradser i f.eks. isoleringen og er en meget renlig fugl: Forældrefuglene æder det meste af ungernes afføring formentlig for at genbruge mineralindholdet heri.
  • Mursejlernes føde – de luftbårne insekter – er faldet i antal i landbrugsområder og de grønne byområder med ca. 50% i de sidste 25 år. Der er flere årsager til faldet: 1. Den ændrede landbrugsdrift med en øget korndyrkning med få sorter på mange arealer og brug af  insekticider (sprøjtemidler mod insekter). 2. Naturen mangler større områder og mere sammenhæng. 3. Brug af insekticider i byhaverne. 4. Luftforurening. 5. Et intensivt skovbrug, der ikke efterlader nogen døde træer, som er vigtige i mange insekters levevis og forplantning.
  • Mursejlerne kan blive fanget i Middelhavsområdet og i lande i Afrika som f.eks. Congo og Gabon for at ende på spisebordet under deres træk eller deres ophold der.
  • Vinterhiet i det sydlige Afrika. Mursejlerens skæbne her er ret ukendt, kendt er dog at der forekommer tørke og ligefrem nedskydning af fugle.
  • Klimaændringerne kan medføre uforudsigelige vejrmønstre over det meste af Afrika: Øget tørke kan blive et problem for mursejlerne, der krydser Sahara 2 gange om året: Tørken formindsker antallet af insekter m.v., som mursejlerne lever af. Klimaændringerne betyder også, at foråret kommer tidligere. Det har andre fugle tilpasset sig ved at ankomme tidligere, men det er ikke observeret for mursejlernes vedkommende. Derfor kan der opstå problemer for forældrefuglene med at skaffe tilstrækkelige mængder føde til deres unger.

Mangel på redepladser væsentlig

Manglen på redepladser i vore bygninger er den trussel, der umiddelbart nemt kan identificeres og samtidig en trussel, som den enkelte kan gøre noget ved. Sørg for, at der altid er sprækker i muren eller ved taget til mursejlerne.