Fredet – men virker fredningen?

Mursejlernes reder er fredet hel året og må ikke forstyrres. Reden må derfor ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes – heller ikke uden for ynglesæsonen. Det skyldes, at et mursejlerpar trofast genanvender samme rede år efter år. De kan heller ikke lige finde en erstatningsrede og opgiver derfor måske helt at yngle.

Ødelægges reden forsætligt – med viden eller formodning om at der findes ynglende mursejlere i bygningen – er det en overtrædelse af fredningen. Reder er er fredet hele året. Fredningen overtrædes også, hvis en renovering i ynglesæsonen forsætligt  fortsætter efter at bygherren er gjort opmærksom på de ynglende mursejlere. Herhjemme er der mindst et eksempel på, at et byggeri er stoppet på grund af at mursejlernes reder er fredet. Bygherren blev pålagt at tage stilladset ned inden 24 timer. Da det ikke skete udstedte politiet en bøde og så kom stilladset ned.

Konkret betyder det, at en (energi)renovering/tagudskiftning ikke må finde sted i yngletiden. Derfor er det en god ide at tage kontakt med en ekspert med særlig viden om mursejlerne. Der kan også tages kontakt til Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent. Det kan du også gøre, hvis et byggeri sættes i gang i bygninger, hvor der yngler mursejlere. 

Desværre er der en del eksempler på, at der bliver igangsat (energi)renoveringer/tagudskiftninger uden hensyn til mursejlerne. Ikke af ond vilje, men formentlig af en kombination af manglende viden om mursejlernes eksistens i bygningen og kendskab til fredningen. Der er heller ikke megen hjælp at hente hos Miljø- og Naturstyrelsen, hvor mursejlerne ikke er nævnt med et ord under de lokale vildtkonsulenter.

Tjek bygninger for ynglende mursejlere før ombygning

Tjek bygninger for ynglende mursejlere i mursejlernes ynglesæson året inden byggeriet skal gå i gang. Husk også at spørge beboerne og naboerne. På den måde kan der skaffes viden om, hvor mange og præcist hvor mursejlerne yngler. Hvis det ikke er muligt at bevare redepladserne og sikre indflyvningen til disse under byggeriet, skal der kompenseres herfor. Det kan ske ved at opsætte redekasser på stilladset til erstatning for alle de tabte redepladser under byggeriet. Redekasserne skal placeres på stilladset så tæt på de oprindelige redesteder som muligt. Mursejlerne er bundet til netop en bestemt redeplads livet igennem.

Nedenfor et billede af en bygning under renovering i Danmark. Bygningens indpakning i presenninger ville have været katastrofal, hvis der have ynglet mursejlere (som der ikke gjorde). Ved siden af et billede af en bygning under renovering i Tyskland. Her er det en naturlig ting at opsætte redekasser til mursejlerne under renoveringen.

I Tyskland er denne praksis almindelig. En nyere tysk undersøgelse heraf viste, at antallet af beboede redekasser var lige så høj eller endog højere end det antal redesteder, der var fundet ved optællingen i bygningerne. Endvidere viste undersøgelsen, at der i et område, hvor næsten alle bygninger var renoveret i de sidste 10 år, var et markant højt antal beboede redekasser til mursejlere.

Trofaste med den valgte redeplads

Mursejlerne bruger præcis den samme redeplads år efter år. Hvis adgangen bliver blokeret i yngletiden af et stillads med et omslag af klare plastpressinger, vil de gøre alt for at nå redestedet, ofte med døden til følge. Desværre tyder noget også på, at de helt stopper med at yngle resten af livet, hvis redestedet forsvinder. Nedenstående billeder fra England er fra nedrivning af en bygning i yngletiden, hvor der blev indsamlet døde mursejlere. Ingen har haft viden om de ynglende mursejlernes inden bygningen blev revet ned. Det var en katastrofe for mursejlerne, idet hele gruppen blev udryddet.

Fredning skaber ikke nye redepladser

Fredningen beskytter i bedste fald de eksisterende redepladser, men kan ikke sikre nye redepladser. Uden kontrol af fredningsbeskyttelsen betyder, det, at der bliver færre og færre redepladser. Det er nødvendigt også at skabe nye redepladser for at sikre, at antallet af ynglende mursejlere kan fastholdes og måske endda øges. Derfor er skabelse af nye redepladser nødvendigt, enten i form af integrerede redesten eller eksternt opsatte redekasser. Uden den indsats vil byernes biodiversitet blive forringet, da mursejlerne som en byspecialist en en god biodiversitets indikator.