Totalfredet – men virker fredningen?

Mursejlerne og deres redesteder er totalfredet i yngletiden fra medio maj til medio august. Det betyder, at en (energi)renovering/tagudskiftning ikke må finde sted i mursejlernes yngletid. Den kan stoppes omgående, hvis der er konstateret ynglende mursejlere – også selvom stilladset er sat op. Kontakt Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent, hvis et byggeri sættes i gang i bygninger, hvor der yngler mursejlere. Byggeriet stoppes, hvis stilladset forhindrer adgang til reden eller renoveringen ødelægger reden. Byggeriet kan i værste fald så først gå i gang efter ynglesæsonen – medio august – og kan medføre en dyr forsinkelse.

Desværre er der igangsat meget (energi)renovering/tagudskiftning uden hensyn til mursejlerne. Ikke af ond vilje, men formentlig en kombination af manglende viden om mursejlernes eksistens i bygningen og kendskab til fredningen. Der er heller ikke megen hjælp at hente hos Naturstyrelsen, hvor mursejlerne ikke er nævnt med et ord under de lokale vildtkonsulenter.

Kommunerne kunne være en anden mulighed, men her nævnes mursejlerne typisk heller ikke. Der er meget få kommuner, der nævner mursejleren, og hvis så i sammenhæng med biodiversiteten i byerne. Men heller ikke her er der konkret henvisning til fredningen og hvordan tilbagegangen konkret kan stoppes.

Tjek bygninger for ynglende mursejlere før ombygning

Tjek derfor altid bygninger for ynglende mursejlere i mursejlernes ynglesæson året inden byggeriet skal gå i gang. Husk også at spørge naboerne. På den måde kan der skaffes viden om, hvor mange og præcist hvor mursejlerne yngler. Hvis det ikke er muligt at bevare redestederne og sikre indflyvningen til disse under byggeriet, kan der kompenseres herfor. Det kan ske ved at opsætte redekasser til erstatning for alle de tabte redesteder under byggeriet. Redekasserne skal placeres på bygningsstilladset så tæt på de oprindelige redesteder som muligt. Mursejlerne er bundet til netop en bestemt redeplads livet igennem.

Nedenfor et billede af en bygning under renovering i Danmark. Bygningens indpakning i presenninger ville have været katastrofal, hvis der have ynglet mursejlere (som der ikke gjorde). Ved siden af et billede af en bygning under renovering i Tyskland. Her er det en naturlig ting at opsætte redekasser til mursejlerne under renoveringen.

I Tyskland er denne praksis almindelig. En nyere tysk undersøgelse heraf viste, at antallet af beboede redekasser var lige så høj eller endog højere end det antal redesteder, der var fundet ved optællingen i bygningerne. Endvidere viste undersøgelsen, at der i et område, hvor næsten alle bygninger var renoveret i de sidste 10 år, var et markant højt antal beboede redekasser til mursejlere.

Mursejlerne bruger præcis det samme redested år efter år. Hvis adgangen bliver blokeret i yngletiden af et stillads med et omslag af klare plastpressinger, vil de gøre alt for at nå redestedet, ofte med døden til følge. Desværre tyder noget også på, at de helt stopper med at yngle resten af livet, hvis redestedet forsvinder. Nedenstående billeder fra England er fra nedrivning af en bygning i yngletiden, hvor der blev indsamlet døde mursejlere. Ingen har haft viden om de ynglende mursejlernes inden bygningen blev revet ned. Det var en katastrofe for mursejlerne, idet hele kolonien blev udryddet.

Bevar og beskyt de oprindelige redesteder

Hvis det er muligt at bevare de oprindelige redesteder for mursejlerne efter ombygningen/renoveringen, er det den bedste løsning for mursejlerne. Hvis det ikke kan lade sig gøre er der to andre muligheder: Enten redekasser, der er beregnet til indbygning i selve bygningen på en let og billig måde, eller redekasser, der kan opsættes på bygningen under udhæng eller direkte på muren øverst oppe.

Hvis indbygnings-redekasser ikke er en mulighed, er det oplagt at bruge de erstatningsredekasser, som blev opsat på stilladset under ombygningen/renoveringen, og sætte dem lige før stilladset tages ned og på den måde gøre dem permanente. Undgå dog at sætte redekasser lige over vinduer og balkoner for at undgå mulige konflikter med beboerne.